Jobs

  • Print

ตำแหน่ง    ผู้จัดการแผนกบริการลูกค้า

จำนวน     1 ตำแหน่ง

หน่วยงาน   CLPM แผนกบริการลูกค้า

คุณสมบัติ

1.             การศึกษา: ปริญญาตรี ทุกสาขา

2.             คุณสมบัติ: เพศชาย/หญิง อายุ 28 ปีขึ้นไป

3.             ประสบการณ์ทำงาน: งานการบริการลูกค้าด้านอสังหาริมทรัพย์

4.             ทักษะในงาน: ภาษาอังกฤษ พูด อ่าน เขียน ได้ดี, การแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า, สามารถทำงานภายใต้ภาวะกดดัน

5.             คุณสมบัติส่วนบุคลล:   การวางแผน,การตัดสินใจ,การแก้ไขปัญหา

รายละเอียดหน้าที่และความรับผิดชอบ

บริหารงานพนักงานในสังกัด และบริหารงานโครงการหมู่บ้านต่างๆ ภายใต้การบริหารงานของบริษัทฯ

ตำแหน่ง    เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน

จำนวน    1 ตำแหน่ง

หน่วยงาน   MBKR ฝ่ายบริหาร

คุณสมบัติ

1.             การศึกษา: วุฒิปริญญาตรี บัญชี, การเงิน, บริหารธุรกิจ

2.             คุณสมบัติ: เพศชาย/หญิง อายุ 27 ปีขึ้นไป

3.             ประสบการณ์ทำงาน: หากมีประสบการณ์ด้านงานอสังหาริมทรัพย์ จะพิจารณาเป็นพิเศษ

4.             ทักษะในงาน: ทักษะในการรวบรวม, การวิเคราะห์ข้อมูล และการจัดการฐานข้อมูล,ทักษะการวางแผนงาน

5.             คุณสมบัติส่วนบุคลล:   ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์, การทำงานเป็นทีม, ความคิดเชิงบวก

รายละเอียดหน้าที่และความรับผิดชอบ

รับผิดชอบในการรวบรวม ศึกษา วิเคราะห์ข้อมูล และประสานงานเกี่ยวกับการดำเนินงานและโครงการต่างๆ ของบริษัทฯ ตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา รวมถึงนำเสนอแนวทางการแก้ไขปัญหา และการพัฒนาขั้นตอนการดำเนินงานต่างๆ เพื่อสนับสนุนการบริหารงานของผู้บังคับบัญชาให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ อย่างมีประสิทธิภาพภายใต้งบประมาณและระยะเวลาที่กำหนด

ตำแหน่ง     เจ้าหน้าที่บัญชี

จำนวน    1 ตำแหน่ง

หน่วยงาน    MBKR แผนกบัญชีและงบประมาณ

คุณสมบัติ

1.             การศึกษา: วุฒิปริญญาตรี สาขาบัญชี

2.             คุณสมบัติ: เพศชาย/หญิง อายุ 23 ปีขึ้นไป

3.             ประสบการณ์ทำงาน: 2 ปีขึ้นไปในงานบัญชี

4.             ทักษะในงาน: คอมพิวเตอร์, โปรแกรมสำเร็จรูปของบริษัท

5.             คุณสมบัติส่วนบุคลล:   ความละเอียดรอบคอบ, การสังเกตุ, การประสานงาน

รายละเอียดหน้าที่และความรับผิดชอบ

รับผิดชอบในการบันทึกเอกสารบัญชีเจ้าหนึ้ ลูกหนี้ ทำรายละเอียดประกอบงบการเงิน จัดเก็บเอกสารทำทะเบียนคุมทรัพย์สิน และจัดทำรายงานภาษี

ตำแหน่ง    เจ้าหน้าที่จัดซื้อ

จำนวน    1 ตำแหน่ง

หน่วยงาน   MBKR แผนกจัดซื้อและธุรการ

คุณสมบัติ

1.             การศึกษา: วุฒิปริญญาตรี สาขาบริหารธุรกิจ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง

2.             คุณสมบัติ: เพศชาย/หญิง อายุ 23 ปีขึ้นไป

3.             ประสบการณ์ทำงาน: 2 ปีขึ้นไปในงานจัดซื้อ

4.             ทักษะในงาน: วัตถุดิบ, อะไหล่, ขั้นตอนการจัดซื้อของบริษัท ,ข้อมูลผู้ขาย, คอมพิวเตอร์

5.             คุณสมบัติส่วนบุคลล:   การวางแผน, การติดตามงาน, การประสานงาน,การแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า, ความละเอียดรอบคอบ

รายละเอียดหน้าที่และความรับผิดชอบ

รับผิดชอบการดำเนินการจัดซื้อวัตถุดิบในประเทศ และจัดซื้ออะไหล่ภายในประเทศ เพื่อสนับสนุนการทำงานของทุกแผนกในบริษัท

ตำแหน่ง    เจ้าหน้าที่การตลาด

จำนวน    1 ตำแหน่ง

หน่วยงาน    MBKR แผนกการตลาดและการขาย

คุณสมบัติ

1.             การศึกษา: วุฒิปริญญาตรี สาขาการตลาด,ประชาสัมพันธ์ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง

2.             คุณสมบัติ: เพศชาย/หญิง อายุ 21 ปีขึ้นไป

3              ประสบการณ์ทำงาน: 2 ปีขึ้นไปด้านการตลาด

4.             ทักษะในงาน: การบริหารความสัมพันธ์กับลูกค้า, การประสานงาน,การสื่อสารภาษาอังกฤษได้ดี,คอมพิวเตอร์ MS Word, Execl และ PowerPoint

5.             คุณสมบัติส่วนบุคลล:   บุคลิกภาพดี และมีมนุษยสัมพันธ์,จิตสำนึกในการบริการ, ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์

รายละเอียดหน้าที่และความรับผิดชอบ

ปฏิบัติงานในส่วนการตลาดและลูกค้าสัมพันธ์ที่อยู่ในความรับผิดชอบ ให้เป็นไปตามแนวทางและทิศทางเดียวกับนโยบายขอบริษัท โดยรับผิดชอบงานด้าน ลูกค้าสมาชิกทุกประเภท งานกิจกรรมส่งเสริมการขาย ให้มีประสิทธิภาพ

ตำแหน่ง    เจ้าหน้าที่ฝ่ายขาย

จำนวน    1 ตำแหน่ง

หน่วยงาน  โรงแรมทินิดี แผนกการตลาดและการขาย

คุณสมบัติ

1.             การศึกษา: วุฒิปริญญาตรี สาขาการขาย การตลาด,หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง

2.             คุณสมบัติ: เพศชาย/หญิง อายุ 25 ปีขึ้นไป

3.             ประสบการณ์ทำงาน: มีประสบการณ์การขายในกลุ่มธุรกิจโรงแรม จะพิจารณาเป็นพิเศษ

4.             ทักษะในงาน: การเจรจาทางธุรกิจ,การนำเสนองาน,การสื่อสารภาษาอังกฤษได้ดี

5.             คุณสมบัติส่วนบุคลล:   บุคลิกภาพดี และมีมนุษยสัมพันธ์,จิตสำนึกในการบริการ, ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์,ขับรถยนต์ได้และมีรถยนต์เป็นของตัวเอง

รายละเอียดหน้าที่และความรับผิดชอบ

รับผิดชอบการขายในกลุ่มธุรกิจโรงแรม การเก็บเงินจากลูกค้า และการบริหารลูกค้าทั้งลูกค้าเก่าและลูกค้าใหม่ เพื่อสร้างความพึงพอใจสูงสุดให้กับลูกค้าและเพิ่มยอดขายให้กับบริษัทฯ

ตำแหน่ง    เจ้าหน้าที่โปรชอป

จำนวน    1 ตำแหน่ง

หน่วยงาน    MBKR แผนกโปรช็อป

คุณสมบัติ

1.             การศึกษา: ปวส.-ปริญญาตรี ไม่จำกัดสาขา

2.             คุณสมบัติ: เพศหญิง อายุ 20 ปีขึ้นไป

3.             ประสบการณ์ทำงาน: 0-2 ปี ด้านงานบริการลูกค้า, งานตัวแทนขาย หรือด้านอื่นที่เกี่ยวข้อง

4.             ทักษะในงาน: การบริการลูกค้า, การโน้มน้าวจิตใจ, การสื่อสารภาษาอังกฤษที่เกี่ยวข้องกับงานเบื้องต้น

5.             คุณสมบัติส่วนบุคลล: บุคลิกดี ยิ้มแย้มแจ่มใส และมีมนุษย์สัมพันธ์ดี, จิตสำนึกในการบริการ, จรรยาบรรณ และความซื่อสัตย์สุจริต

รายละเอียดหน้าที่และความรับผิดชอบ

ปฏิบัติงานในส่วนการให้บริการลูกค้าที่อยู่ในความรับผิดชอบ ให้เป็นไปตามแนวทางและทิศทางเดียวกับนโยบายของบริษัท โดยรับผิดชอบให้บริการข้อมูลรายละเอียดเกี่ยวกับค่ากรีนฟี กฎเกณฑ์ของสนาม และข้อมูลอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับสนามกอล์ฟต่อลูกค้า รวมถึงให้บริการข้อมูลรายละเอียดสินค้าใน ร้านขายของที่ระลึกได้อย่างถูกต้อง โดยคำนึงถึงความพึงพอใจสูงสุดของลูกค้าเป็นสำคัญ

ตำแหน่ง    ช่างเทคนิค

จำนวน    1 ตำแหน่ง

หน่วยงาน   MBKR แผนกวิศวกรรม

คุณสมบัติ

1.             การศึกษา: ปวช – ปวส.สาขาช่างไฟฟ้า, เครื่องกล,ช่างยนต์

2.             คุณสมบัติ: เพศชาย อายุ 21 ปีขึ้นไป

3.             ประสบการณ์ทำงาน: 1-2 ปี ด้านช่างเทคนิคโรงแรม

4.             ทักษะในงาน: การแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า, การประสานงาน

5.             คุณสมบัติส่วนบุคลล: จิตสำนึกในการบริการ, ปฏิภาณไหวพริบ, ความกระตือรือร้น

รายละเอียดหน้าที่และความรับผิดชอบ

ปฏิบัติงานในส่วนงานช่างเทคนิคโรงแรมและงานซ่อมบำรุงให้เป็นไปตามแนวทางและทิศทางเดียวกับนโยบายของบริษัท โดยรับผิดชอบดูแล,อาคาร, สถานที่, และพื้นที่ที่ให้บริการแก่ลูกค้าตามหลักวิศวกรรมโดยให้มีประสิทธิภาพสูงสุด

ตำแหน่ง     พนักงาน Golf Cart

จำนวน    1 ตำแหน่ง

หน่วยงาน MBKR แผนกปฏิบัติการกอล์ฟ

คุณสมบัติ

1.             การศึกษา: มัธยมศึกษาปีที่ 3 ขึ้นไป

2.             คุณสมบัติ: เพศชาย อายุ 21 ปีขึ้นไป

3.             ประสบการณ์ทำงาน: หากมีประสบการณ์ด้านซ่อมบำรุงรถกอล์ฟจะพิจารณาเป็นพิเศษ

4.             ทักษะในงาน: การซ่อมบำรุงและดูแลรถกอล์ฟ, การแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า

5.             คุณสมบัติส่วนบุคลล: ความซื่อสัตย์ สุจริต, จิตสำนึกในการบริการ

รายละเอียดหน้าที่และความรับผิดชอบ

ซ่อมบำรุงและทำความสะอาดรถกอล์ฟ และดูแลสภาพพร้อมใช้งานอยู่เสมอ รวมถึงการจัดเก็บ และดุและการเบิกจ่ายรถกอล์ฟให้ถูกต้องตามเอกสารที่เกี่ยวข้อง

ตำแหน่ง    กุ๊ก

จำนวน    1 ตำแหน่ง

หน่วยงาน   MBKR แผนกอาหารเครื่องดื่มครัว

คุณสมบัติ

1.             การศึกษา: มัธยมศึกษาปีที่ 6 ขึ้นไป สาขาอาหารและโภชนาการ หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง

2.             คุณสมบัติ: เพศชาย/หญิง อายุ 25 ปีขึ้นไป

3.             ประสบการณ์ทำงาน: ประสบการณ์ 1-2 ปี ด้านงานครัวบุชเชอร์ หรือด้านครัวอื่นที่เกี่ยวข้อง

4.             ทักษะในงาน: การทำงานเป็นทีม, สามารถ ยืนหรือเดิน 100% ของเวลาขณะที่ทำงาน, สามารถยกหรือบรรจุชุดของเนื้อสัตว์หรือผลิตภัณฑ์ที่มีน้ำหนักประมาณ 15-40 ปอนด์

5.             คุณสมบัติส่วนบุคลล: มีสุขอนามัยที่ดี, จิตสำนึกในการบริการ

รายละเอียดหน้าที่และความรับผิดชอบ

ปรุงอาหารและจัดเตรียมวัตถุดิบในแต่ละวัน เช่น ผัด ทอด ขนมปัง ตามรายการอาหารในครัว Half Way Kiosk หรือพื้นที่อื่นๆ ของห้องครัว และสามารถปรุงอาหารเพื่อให้ความมั่นใจ ว่าสามารถให้ความพึงพอใจ และสร้างความประทับใจ ต่อผู้มาใช้บริการ

ตำแหน่ง    หัวหน้าช่างยนต์

จำนวน    1 ตำแหน่ง

หน่วยงาน    MBKR แผนกซ่อมบำรุงสนาม

คุณสมบัติ

1.             การศึกษา: ปวช .- ปริญญาตรี สาขาช่างยนต์, ช่างไฟฟ้า,เครื่องกล

2.             คุณสมบัติ: เพศชาย อายุ 23 ปีขึ้นไป

3.             ประสบการณ์ทำงาน: ปริญญาตรีมีประสบการณ์ 2 ปีขึ้นไป ด้านงานซ่อมบำรุงเครื่องจักร

ปวช - ปวส.มีประสบการณ์ 4 ปีขึ้นไป ด้านงานซ่อมบำรุงเครื่องจักร

4.             ทักษะในงาน: การวางแผนการปฏิบัติงาน, การตัดสินใจแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า, การใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์

5.             คุณสมบัติส่วนบุคลล: ปฏิภาณไหวพริบ, ความกระตือรือร้น

รายละเอียดหน้าที่และความรับผิดชอบ

ดูแลงานในส่วนงานดูแล บำรุงรักษาเครื่องจักรต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับสนามกอล์ฟ ที่อยู่ในความรับผิดชอบตามแผนงานและแนวทางการปฏิบัติงานของแผนกซ่อมบำรุงสนามกอล์ฟให้เป็นไปตามแนวทางและทิศทางเดียวกับนโยบายของบริษัทฯ โดยรับผิดชอบดูแลการทำงานของระบบเครื่องจักรกล ให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งานเสมอ, มีความปลอดภัยต่อผู้ใช้งาน และมีประสิทธิภาพในการทำงานสูงสุด

ตำแหน่ง    หัวหน้างานภูมิทัศน์

จำนวน    1 ตำแหน่ง

หน่วยงาน   MBKR แผนกดูแลรักษาสนาม

คุณสมบัติ

1.             การศึกษา: ปวส. ขึ้นไป .สาขาการเกษตร

2.             คุณสมบัติ: เพศชาย อายุ 23 ปีขึ้นไป

3.             ประสบการณ์ทำงาน: ประสบการณ์ 5 ปีขึ้นไป ด้านงานดูแลสนามกอล์ฟ, สวนสาธารณะ, สวนหย่อม หรืองานเกษตร

4.             ทักษะในงาน: การวางแผนการปฏิบัติงาน, การตัดสินใจแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า, การใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์

5.             คุณสมบัติส่วนบุคลล: ปฏิภาณไหวพริบ, ความกระตือรือร้น, ความละเอียดรอบคอบ

รายละเอียดหน้าที่และความรับผิดชอบ

ดูแลงานในส่วนงานดูแล บำรุงรักษา และปรับภูมิทัศน์สนามกอล์ฟ ที่อยู่ในความรับผิดชอบตามแผนงานและแนวทางการปฏิบัติงานของแผนกซ่อมบำรุงสนามกอล์ฟ ให้เป็นไปตามแนวทางและทิศทางเดียวกับนโยบายของบริษัทฯ โดยรับผิดชอบดูแลการต้นไม้ ให้อยู่ในสภาพที่สมบูรณ์ เพื่อให้สนามกอล์ฟอยู่ในสภาพพร้อมใช้งานเสมอ, มีความปลอดภัยต่อลูกค้า และมีภูมิทัศน์ที่สวยงาม ตามมาตรฐานสนามกอล์ฟสากล

ตำแหน่ง    พนักงานดูแลสนาม

จำนวน    15 ตำแหน่ง

หน่วยงาน MBKR แผนกดูแลรักษาสนาม

คุณสมบัติ

1.             การศึกษา: ประถมศึกษาปีที่ 4 ขึ้นไป

2.             คุณสมบัติ: เพศชาย อายุ 18 ปีขึ้นไป

3.             ประสบการณ์ทำงาน: ไม่จำเป็นต้องมีประสบการณ์

4.             ทักษะในงาน: มีความรู้เรื่องต้นไม้

5.             คุณสมบัติส่วนบุคลล: ความขยัน อดทน, ความซื่อสัตย์

รายละเอียดหน้าที่และความรับผิดชอบ

รับผิดชอบงานบำรุงรักษาสนามกอล์ฟ ที่อยู่ในความรับผิดชอบตามแผนงานและแนวทางการปฏิบัติงานของแผนกซ่อมบำรุงสนามกอล์ฟให้เป็นไปตามแนวทางและทิศทางเดียวกับนโยบายของบริษัทฯ โดยรับผิดชอบงานการปรับพื้นผิวสนามกอล์ฟ, ซ่อมแซมต้นหญ้าที่ตาย, เก็บเศษใบไม้,ทำความสะอาดหลุมกอล์ฟ เพื่อให้สนามกอล์ฟอยู่ในสภาพพร้อมใช้งานเสมอ, มีความปลอดภัยต่อลูกค้า และมีความสวยงาม ตามมาตรฐานสนามกอล์ฟ

ตำแหน่ง    Bell Boy & Driver

จำนวน    1 ตำแหน่ง

หน่วยงาน   โรงแรมทินิดี FRONT OFFICE

คุณสมบัติ

1.             การศึกษา: มัธยมศึกษาปีที่ 6 ขึ้นไป

2.             คุณสมบัติ: เพศชาย อายุ 21 ปีขึ้นไป

2.             ประสบการณ์ทำงาน: หากมีประสบการณ์ด้านงานบริการลูกค้าโรงแรมจะพิจารณาเป็นพิเศษ

3.             ทักษะในงาน: การบริการลูกค้า, การสื่อสารภาษาอังกฤษที่เกี่ยวข้องกับงานเบื้องต้

4.             คุณสมบัติส่วนบุคลล: บุคลิกดี ยิ้มแย้มแจ่มใส และมีมนุษย์สัมพันธ์ดี, จิตสำนึกในการบริการ, จรรยาบรรณ และความซื่อสัตย์สุจริต,สามรถขับรถยนต์ได้และมีใบขับขี่

รายละเอียดหน้าที่และความรับผิดชอบ

ให้บริการลูกค้าที่เข้ามาพักในโรงแรม รวมถึงเปิดประตู ยกกระเป๋า พาไปห้องพักของแขก และคอยให้บริการลูกค้าเพื่อให้เกิดความพึงพอใจมากที่สุด

ตำแหน่ง    พนักงาน Pool Bar Attendance

หน่วยงาน   MBKR แผนกห้องอาหารและเครื่องดื่ม

คุณสมบัติ

1.             การศึกษา: มัธยมศึกษาปีที่ 6 ขึ้นไป

2.             คุณสมบัติ : เพศชาย/หญิง อายุ 21 ปีขึ้นไป

3.             ประสบการณ์ทำงาน: มีประสบการณ์งานด้านการเสริฟบาร์สระ

4.             ทักษะในงาน: มีความรู้เรื่องอาหารและเครื่องดื่ม, การบริการลูกค้า, การสื่อสารภาษาอังกฤษที่เกี่ยวข้องกับงานเบื้องต้

5.             คุณสมบัติส่วนบุคลล: บุคลิกดี ยิ้มแย้มแจ่มใส และมีมนุษย์สัมพันธ์ดี, จิตสำนึกในการบริการ, จรรยาบรรณ และความซื่อสัตย์สุจริต,

รายละเอียดหน้าที่และความรับผิดชอบ

รับผิดชอบ ในการให้บริการ รับออเดอร์ รายการอาหารและเครื่องดื่มแก่ลูกค้าได้เป็นอย่างดี ดูแลและให้ความช่วยเหลือในสิ่งที่ลูกค้าต้องการหรือร้องขอ และรับชำระเงินค่าบริการขายจากลูกค้า รวมถึงดูแลรักษาความสะอากบาร์สระให้เป็นระเบียบเรียบร้อยอยู่เสมอ

ตำแหน่ง     ผู้ช่วยผู้จัดการแผนกการเงิน

หน่วยงาน   MBKR แผนกการเงิน

คุณสมบัติ

1.             การศึกษา: ปริญญาตรี สาขา การเงิน

2.             คุณสมบัติ : เพศชาย/หญิง อายุ 27 ปีขึ้นไป

3.             ประสบการณ์ทำงาน: มีประสบการณ์การทำงานด้านการเงินไม่น้อยกว่า 5 ปี

4.             ทักษะในงาน:   เงื่อนไขการรับจ่ายเงินของลูกค้า ผู้ขายและพันธมิตรทางธุรกิจ,อัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ,การ         ชำระเงินในการซื้อขายระหว่างประเทศ , คอมพิวเตอร์,โปรแกรมบัญชีของบริษัทฯ

5.             คุณสมบัติส่วนบุคลล: การวางแผน,การติดตามงาน,ความละเอียดรอบคอบ,การวิเคราะห์ข้อมูล

รายละเอียดหน้าที่และความรับผิดชอบ

รับผิดชอบการในตรวจสอบรายงานยอดการรับจ่ายเงิน จ่ายเงินสดย่อย ทำ Cash Flow กระทบยอดเงินฝาก และติดต่อธนาคารเพื่อสนันสนุนการบริหาร งานด้านการเงินของบริษัท

ผู้สนใจ ส่งประวัติย่อ มายัง

เอ็ม บี เค รีสอร์ท จำกัด (มหาชน)

E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

โทร 076 321929 34 ต่อ 1431, 1432, 1433